Vertrouwenspersoon

Arno Schans is uw vertrouwenspersoon voor een sociaal veilige, integere organisatie

Arno Schans werkt als extern vertrouwenspersoon en kan u van dienst zijn. Arno is gecertificeerd als externe vertrouwenspersoon en aangesloten bij de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen.Waarom een vertrouwenspersoon?

Sociaal onveilige werkomgeving

• Opvang en begeleiding
• Voorlichting en bewustwording
• Advies en rapportage

Integere organisatie

• Klankbord
• Anoniem melden namens melder

• Intimidatie, Pesten,
• Agressie, Discriminatie,
• (Sexueel) grensoverschrijdend gedrag

• Fraude & corruptie
• Machtsmisbruik
• Belangenverstrengeling

Wettelijk kader

Arbowet

Arbowet

Wettelijk kader

Klokkenluidersregeling

Klokkenluidersregeling

Kennismaking

Meer weten over wat ik kan betekenen?

Bel 06 4233 890 of mail info@arnoschans.nl Mocht een medewerker liever met een vrouwelijke vertrouwenspersoon spreken, dan verwijs ik door naar een gecertificeerde collega. Het is aan te bevelen dat een organisatie zowel een mannelijk als vrouwelijke vertrouwenspersoon aanbiedt aan medewerkers.

Wat doe ik als externe vertrouwens-persoon?

Bij ongewenst gedrag

1. Opvang en begeleiding van medewerkers
2. Voorlichting en bewustwording van medewerkers over sociale veiligheid
3. Advies en jaarlijkse rapportage (anoniem) aan management.

 learn more

Gesprekken

Medewerkers kunnen met een vertrouwenspersoon spreken over hun situatie. Samen zoeken we naar een oplossing die voor de melder goed is, zoals een gesprek, een mediation, een formele klacht en dergelijke. Bewustwording over (risico’s op) ongewenst gedrag in de organisatie is belangrijk. Voorlichting aan medewerkers en rapportage en advies aan het management ondersteunen dat.

 learn more

Bij integriteitsschendingen

Bij fraude, corruptie, machtsmisbruik en belangenverstrengeling kan een melder bijgestaan worden door een vertrouwenspersoon. Een melder ervaart vaak stress voor, tijdens en ha het melden. Een vertrouwenspersoon helpt als klankbord en kan zelfs namens de melder anoniem melden.

 learn more

Wat doet een extern vertrouwenspersoon?

 Voorlichting van het Ministerie van Socaiale Zaken en Werkgelegenheid.

Bekijk de video.

grote impact

Sociale onveiligheid

Sociale onveiligheid heeft een grote impact op iemands leven. Hoe eerder een oplossing wordt gevonden, hoe beter. Ook vanwege de lasten en kosten voor een werkgever. Psychosociale problemen leiden tot slechte of ontbrekende samenwerking, negatieve sfeer, (langdurig) ziekteverzuim, ontslagprocedures met juridische kosten en vertrekvergoedingen.

sociaal veilig en  integer

Sociaal veilige organisatie

Ik ben uw vertrouwenspersoon voor een sociaal veilige, integere organisatie

Ik werk als extern vertrouwenspersoon en kan u van dienst zijn. Ik ben gecertificeerd door als externe vertrouwenspersoon en aangesloten bij de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen www.lvvv.nl Snel contact? Bel 06 4233 8390 of mail info@arnoschans.nl

Sociaal veilige werkomgeving

Voor een sociaal veilige werkomgeving is meer nodig dan een vertrouwenspersoon. Door mijn tientallen jaren ervaring in HRM en als integriteitscoördinator kunnen waar nodig efficiënt stappen worden gezet. Het gaat dan om zaken als:

Risico-inventarisatie en evaluatie

Wat zegt de wet? | Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) | Arboportaal

Klachtencommissie

Is er een klachtencommissie? Zo niet, dan kan ik adviseren hoe die snel en goed te organiseren.

Meldprocedure 

Interne meldprocedure voor integriteitsschendingen
Voor werkgevers | Wet bescherming klokkenluiders

Gedragscode

Aanwezigheid van en bekendheid met de gedragscode of Code of Conduct van de organisatie

OR-jaarverslag

Een OR-jaarverslag

Arbo-arts

Aanwezigheid van een Arbo-arts, relevant bij (dreigend) ziekteverzuim

Bedrijfs maatschappelijk werk

Aanwezigheid van bedrijfsmaatschappelijk werk, relevant bij persoonlijke vraagstukken

Relevante wetgeving en links

Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen 

www.lvvv.nl


Arbowet : Intimidatie, Pesten, Agressie, Discriminatie, Sexueel overschrijdend gedrag

www.arboportaal.nl


Klokkenluidersregeling

www.wetbeschermingklokkenluiders.nl